Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘asylpolitik’

– Broderskapsrörelsen välkomnar uppgörelsen om vissa frågor inom migrationspolitiken som presenterades vid en presskonferens i morse, säger förbundsordförande Peter Weiderud. Det är samtidigt viktig att understryka betydelsen av att överenskommelsens innehåll också blir praktisk politik. Vi utgår från att barnets rättigheter nu stärks i hela asylprocessen, och utgår från att också frågan om risk för religiös förföljelse blir behandlad i den fortsatta processen.

– Religiös förföljelse måste ges en större tyngd i asylprövningen, understryker Peter Weiderud. Det är olyckligt att man inte lyckats behandla den frågan i överenskommelsen. Den måste behandlas i den vidare processen så att också exempelvis kristna irakier har rimliga möjligheter till skydd i Sverige.

– Gömda och papperslösa måste ha rätt till subventionerad vård, allt annat är ovärdigt ett välfärdssamhälle, säger Peter Weiderud vidare.

Viktiga frågor för oss, där överenskommelsen nu tycks gå oss till mötes, är utöver rätten till subventionerad vård för gömda och papperslösa, utökad rätt till skolgång, en förbättrad landinformation hos migrationsmyndigheterna och praktiska möjligheter till familjeåterförening för flyktingar som inte kan få godtagbara pass.

– Det gläder oss. Och det är bra att man nu vill inrätta en fjärde migrationsdomstol, säger Broderskapsrörelsens migrationspolitiska talesperson Görel Sävborg-Lundgren. Vi utgår dessutom från att miljöpartiet driver på regeringen i frågan om att ändra termen ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”. En sådan förändring har mycket stor betydelse för behandlingen av asylsökande och andra migranter, och vi tycker dessutom att nuvarande formulering tolkats orimligt snävt av migrationsdomstolarna.

– Det är bra att överenskommelsen slår fast att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa, men det måste gälla hela asylprocessen, och inte enbart i frågor om familjeåterförening, påpekar Görel Sävborg-Lundgren. Vi har en längre tid också drivit att FN:s barnkonvention måste införlivas i svensk lag. Barnets bästa nämns i nu gällande utlänningslag, men behandlas vanligen mycket summariskt och tillmäts alldeles för liten betydelse i besluten i migrationsärenden. Det står enligt vår uppfattning i strid med Barnkonventionen.

– Vi är oroade över att frågan om  rädsla för förföljelse på grund av religiös tillhörighet inte kommer att tas på allvar i asylprövningen heller i framtiden. Det finns inte alls nämnt i överenskommelsen mellan regeringen och miljöpartiet.  Innan Riksdagen slutligt tar ställning bör den frågan också bli tydliggjord i regelverket, avslutar Peter Weiderud.

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070-845 03 60

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Annonser

Read Full Post »

Broderskapsrörelsen presenterar nytt asylpolitiskt program

Idag presenterar Sveriges Kristna Socialdemokrater sitt nya asylpolitiska program.

Svensk asylrätt ska grundas på rätten till skydd, rättssäkerhet och humanitet. Därför kräver Sveriges Kristna Socialdemokrater:

  • Ta bort transportörsansvaret ur utlänningslagen
  • Asyl ska kunna sökas på ambassader, inte bara inom EUs gränser
  • Ingen ska avvisas till ett land där det råder väpnad konflikt enligt UNHCR
  • Svårt sjuka ska inte skickas ut från Sverige
  • Gömda och papperslösa ska ha lagstadgad rätt till sjukvård och skolgång

Läs hela programmet i pdf samt Peter Weiderud och Görel Sävborg Lundgrens debattartikel, som publiceras i dagens Dagen, i word i bilagan till detta pressmeddelande.

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande, 0708 45 03 60, peter@broderskap.se
Görel Sävborg Lundgren, asylpolitisk talesperson, 0762 43 95 37 eller 018 12 45 62
Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt, 070 366 54 46, lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Det var knökfullt på café Amalia när Rädda barnen höll seminarium med titeln Värdig väntan. Ett politiskt samtal om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Migrationsminister Tobias Billström (m), Fredrik Federley (c), Magdalena Streijffert (s) och Bodil Ceballos (mp) samt regeringens samordnare för ensamkommande flyktingbarn Björn Eriksson samtalade under ledning av Annika Hagström. Alla var – såklart – överens om att frågan är viktig, att mottagandet måste bli bättre och gå snabbare och att kommunerna måste ta sitt ansvar. Som ofta i politiska frågor som inte prioriteras jättehögt på partiernas egen dagordning, blir det tydligt att det för de närvarande politikerna handlar det i lika hög grad om att få de egna partikamraterna att prioritera deras fråga som att övertyga politiska motståndare och väljare. Fredrik Federley (c) uttryckte det krasst som att det här valet kommer att handla om makten, punkt slut, och hur mycket vi än hoppas på andra mjukare frågor så kommer regeringsfrågan och eventuellt ekonomin att totalt dominera fram till valet. Andra var lite mer förhoppningsfulla, men det blev ändå mer av förhoppningar och betoning av hur viktig frågan är, än konkreta löften från politikerna. Under en stor del av samtalet var det hög konsensusnivå (med några kängor åt ena och andra hållet), men lite mer skillnader kom fram emot slutet. Då utlovade Bodil Ceballos (mp) att göra barnkonventionen till svensk lag (vilket framkallade den enda spontana applåden), Magdalena Streijffert (s) betonade att de rödgröna har kommit överens om rad konkreta punkter för en mer human flykting- och asylpolitik medan Tobias Billström (m) menade att beslutstiderna sjunkit betydligt under alliansregeringen till skillnad från under tidigare s-regeringar.

Rädda barnen presenterade sina krav inför valet om att införa en 24-7-princip, att alla barn och unga som kommer ensamma till Sverige och söker asyl ska få en god man inom 24 timmar och en kommunplacering inom 7 dagar. Partierna var positiva men ville inte ge några bindande löften. Intressantast var nästan under diskussionen om hur man ska få fler gode män i kommunerna, och publiken tillfrågades om det fanns några gode män där. Några få fanns det, och de fick berätta lite om sig själva och varför de ställt upp. Även om det är viktigt att individer själva engagerar sig och gör en insats i högre grad så måste också politiska lösningar till.

Read Full Post »

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

På kongressen i Malmö i somras beslutade vi att tillsätta fem arbetsgrupper för att ytterligare stärka broderskapsrörelsens arbete för en bättre värld och ett varmare samhälle. Dessa arbetsgrupper behöver nu fyllas med engagerade medlemmar från distrikten. Hör av dig till ditt distrikt om du är intresserad av att sitta i någon av grupperna. Nomineringsprocesserna är redan igång, och senast den 19 oktober skickar alla distrikt in sina nomineringar till förbundet.

Asylfrågor
Denna grupp ska arbeta för en solidarisk och humanistisk asylpolitik som syftar till att den asylsökande ska kunna tillförsäkras ett värdigt liv.

Hur barns rättigheter tas tillvara i asylutredningarna, att flyktingmottagande inte ska finansieras med biståndspengar och att EU ska ha en gemensam kvot för flyktingar är några av de viktiga frågorna för denna grupp enligt de riktlinjer som antogs på kongressen. Gruppen ska under mandatperioden även utveckla ett förslag på asylpolitiskt program till kongressen 2011.

Mänsklig värdighet
Tillsammans har vi ett ansvar för var¬andra. Särskilt när vi är som svagast eller om vi hamnar i utsatta lägen be¬höver vi människor varandra. Den här arbetsgruppens uppgift är att arbeta för att skapa politiska och samhälleliga förutsättningar för denna upprättelse.

Vi behöver formulera en politik för social och ekonomisk rättvisa och ansträngningarna måste öka för att värna sammanhållningen i samhället. Diskriminering, utfrysning, våld, hemlöshet, alkohol- och narkotikamissbruk samt problem inom vård och omsorg är några av de viktigaste områden förbundskongressen fattat beslut att rörelsen ska driva inom detta område.

Alla folks frihet – hela världens fred
Vi som kristen vänster vill bidra till att i en globaliserad värld förverkliga arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Denna arbetsgrupps uppgift är att under mandatperioden söka vägar för att göra detta på bästa sätt.

Biståndsfrågor, frihet, jämlikhet och demokrati i länder som Kina, Burma, Västsahara, Palestina, Iran eller Zimbabwe, säkerhetspolitik, folkrätt, mänskliga rättigheter, inte minst barns rättigheter och ett avskaffande av dödsstraffet är exempel på viktiga frågor som kongressen beslutat om på detta område.

Arbete, kultur, lärande – hela livet
Full sysselsättning är vårt viktigaste mål. Det förutsätter utbildning och livslångt lärande i toppklass. Kongressen beslutade att vi vill lägga till en viktig dimension genom att särskilt fokusera på bildning och lyfta kulturens roll för att utveckla det goda samhället. Kulturen ska beröra, utveckla och vidga tanken, men också provocera och utmana.

Den här arbetsgruppens uppgift är att driva och utveckla Broderskapsrörelsens politik inom området.

Stadgegruppen
På kongressen diskuterades ett antal förslag till förändring av stadgarna. Kongressen beslutade att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen, så denna grupp kommer att ges möjlighet att diskutera frågan närmare, och även att förankra sina diskussioner i grupper och distrikt inför nästa förbundskongress.

De viktigaste frågorna att ta ställning till är om vi ska förlänga kongressperioden från 2 till 4 år, och om och i så fall hur vi ska införa en ny beslutsnivå i förbundet som samlas mellan kongresser.

Read Full Post »

goran_haggaNågra rader om Göran Hägglunds kulturkamp och innantillästa Almedalstal ikväll.

Kristdemokraterna har under många år tvingats kämpa för att komma över fyraprocentsspärren och klara sig kvar i riksdagen. Hittills har man lyckats. Men i längden är det förstås för partiet djupt otillfredsställande att aldrig få känna fast mark under fötterna. Hur tänker då Kristdemokraterna gå till väga för att varaktigt växa i svensk politik?

Göran Hägglunds tal i Almedalen på torsdagskvällen gav kanske en viss vägledning. Dessvärre, är jag böjd att säga, eftersom den riktning Hägglund angav i sitt tal går mot ett annat håll än jag hade hoppats. Skulle Hägglund kanske prioritera flyktingpolitik, asylfrågor eller bistånd – där kanske kristen vänster och kristdemokrater skulle kunna mötas? Icke. I stället valde Hägglund att formulera sig i kulturfrågor på ett sätt så att jag nästan trodde att han skämtade.

Smaka på de här formuleringarna:

Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit.

Jag har sagt att vi kristdemokrater är verklighetens folk. Med det menar jag inte bara de som är aktiva i partiet utan alla svenskar som lever på ett sätt vänstern inte vill att de ska leva. De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. Men dem hittar vänstern av någon anledning alltid något fel på. Krönikörerna talar om för dem att de ska skämmas för att de är inskränkta. Teaterregissörerna talar om för dem att deras tillvaro är falsk och förljugen. Och i förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala.

I förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala? Vilken planet bor Hägglund på? Mest dyster blir jag över att Göran Hägglund ju vet bättre. Men genom att skapa en motsättning mellan ”teaterregissörer”, ”krönikörer”, ”vänstern” och ”kultursidor” å ena sidan och ”vanligt folk” å den andra förfaller Hägglund till renodlad populism.

Hur blev det då med flyktingpolitiken, asylfrågorna och biståndet. Nej då. Under de 40 minuter Hägglund talade hörde jag honom faktiskt i princip inte säga något alls om någonting som händer utanför Sveriges gränser. Inte något alls. Det är också en talande kultursyn.

Av Ulf Bjereld

Läs andra om Göran Hägglunds tal här: Pensionärerna står på tur, enligt KD, Glesast hittills, Hägglund rockar loss, Efter tamt Almedalstal mullrar det i KD-leden: högerspåret undersöks, Lysande, Kristdemokraternas Rotarypopulism, Är detta verkligen SANT?, Hägglund är Ute Och Fiskar Satir, Tack Hägglund nu fick jag bekräftelse på min tes!, Vanlighetshögern är här, Hägglund lyssnade jag på, Hägglund är den mest underskattade partiledaren i Sverige, Kristdemokraterna är Alliansens orosmoln, ”Sjuttio år efter Myrdals härjningar”

Läs även DN, SvD, SvD, Expressen

Read Full Post »