Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘homoäktenskap’

Ulf Carmesund

Ulf Carmesund

Öppet brev till Svenska Missionskyrkans Kyrkostyrelse, inför kyrkostyrelsens möte den 5-6 februari

Bästa Kyrkostyrelse
I Sverige är det lagligt att människor med samma kön ingår äktenskap. Detta tycker jag är bra, och jag tycker att vår kyrka bör viga människor av samma kön. Samtidigt, för att respektera att en del pastorer och församlingar inte delar denna åsikt  kan det vara klokt att låta varje pastor och församling själv avgöra hur den skall ställa sig. På så vis kan vi i goda samtal utan press, under den heliga andes ledning nå fram till en gemensam och respektfull hållning som gör rättvisa åt människan som Guds avbild så att hela vår kyrkas verksamhet förhärligar den skapande Gud vars vittnesbörd vi bär.  Liksom omvändelsen är äktenskapet samtidigt en angelägenhet och möjlighet i varje nu, och en process som pågår genom hela livet.   

Kyrkostyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram underlag för samtal om denna fråga under kommande kyrkokonferens. Detta kan vara bra, men det förutsätter att arbetsgruppen tar fram ett underlag för samtalet som gör frågans betydelse i dag och den kristna tron rättvisa. Kristendom är inte en äktenskapspolis eller en skola i fortplantningsteknik.

Och underlaget bör även återspegla en bild av kristendom där tron handlar om människans upprättelse till att vara Guds avbild och till ett liv som människa helt och fullt. Kyrkan bör sätta kärlek i centrum för äktenskapet, och därmed bidra till att tvätta bort bilden av homosexualitet som lika med promiskuitet. Vi är en aktör i det svenska samhället och i den världsvida ekumeniska gemenskapen, och det kräver att vi agerar med omsorg om den människa Gud skapat. Svenska Missionskyrkan bör ge kärlek mellan människor med samma kön den sociala legitimitet som äktenskapet erbjuder.  Genom att öppna vår kyrka för dessa äktenskap medverkar vi till att göra hela samhällsgemenskapen mer inkluderande och till en levande gemenskap där fler känner sig välkomna.

De som engagerat sig hårt emot äktenskap mellan människor av lika kön kan ibland ge intryck av att de är många och att de representerar en tyst majoritet.  Själv har jag inte tidigare deltagit i samtalet i denna fråga, och har alltså varit del av en tyst majoritet som ibland åberopats till stöd för olika utspel. Denna hälsning till kyrkostyrelsen visar bland annat att den tysta majoriteten inrymmer även min hållning.

Med vänlig hälsning
Ulf Carmesund
Medlem i Alingsås Missionsförsamling

Läs även andra om , , , , , , .

Tidigare beslutade Missionskyrkan att låta frågan avgöras på församlingsnivå, läs/lyssna på sandaren.se, gp.se, nsd.se, helagotland.se, sr.se, arbetarbladet.se, sr.se men efter kritik tas frågan upp på nytt. Här finns Dagens bevakning i utvecklingen:

2010-01-13 – Missionskyrkor vill avsäga sig vigselrätten
2009-12-18 – SMK har en demokratisk tradition
2009-12-15 – SMK-ledning: Vi gjorde fel
2009-12-11 – Uppror i Missionskyrkan mot beslut om vigslar
2009-11-30 – Sammanslagning av samfund kan möta problem
2009-11-27 – Tuve Skånberg hotar hoppa av som pastor i Missionskyrkan
2009-11-27 – Equmenia kritiserar modersamfundens beslut om samkönade äktenskap
2009-11-24 – ”Homovigselbeslut borde utretts bättre”

Annonser

Read Full Post »

Sten-Gunnar Hedin

Sten-Gunnar Hedin

De senaste dagarna har en spännande debattväxling ägt rum i den kristna tidningen Dagen. Min ursprungsartikel handlade om att kristdemokraterna allt tydligare blir ett uttryck för en svensk kristen höger och Stefan Attefall skrev i sitt svar till mig något som jag uppfattar som att vi är ganska överens om att KD tonar ner krav de tidigare dirvit som kan uppfattas som vänster och tydligare betonar vikten av skattesänkningar och andra mer tydliga högerfrågor. Läs hela mitt svar till Stefan här.

Även Sten-Gunnar Hedin har skrivit ett svar till mig i form av en gästkrönika i Dagen 15/12. Där uttrycker han att han på grund av sin kritik av den nuvarande svenska abortlagstiftningen av bland andra mig definierats som kristen höger. Det är en olycklig slutsats, av något som jag ser som ett missförstånd i debatten.

Sten-Gunnars underförstådda fråga är om det är möjligt att vara vänster och mot aborter.  Svaret är självklart ja. Det är för övrigt min egen hållning. Aborter utgör alltid en tragedi och rymmer svåra etiska dilemman, framför allt för den drabbade kvinnan. Sten-Gunnar och jag är helt överens om att antalet aborter måste minska.  Frågan är hur detta bäst sker.

Jag har efter att under lång tid slitit med de etiska frågor kommit fram till att den nuvarande lagstiftningen, i kombination med ett samhälle som aktivt stöder barns rättigheter, men också unga pars och även ensamma mammors möjligheter att kunna vara föräldrar är den bästa vägen. Det är en möjlighet för oss att bära varandras bördor i vardagen. Ett förbud mot aborter skulle inte minska dessa, men tvinga unga utsatta kvinnor till olagliga handlingar och förödande skuldbeläggelse.

Det finns andra kristna som vill förbjuda aborter och dessutom montera ned välfärdssystem.  Genom att göra det så svårt som möjligt för den utsatta att kunna klara sin situation, hoppas man kunna skrämma människor till avhållsamhet och tvinga fram ett ”moraliskt” beteende där alla barn föds i präktiga familjer inom ramen för äktenskapet. Problemet är att människor inte är så kalkylerande, lydiga och rationella.

Detta är för mig också ett främmande synsätt som strider mot bibelns berättelser om det hundrade fåret, den förlorade sonen och hur de första ska bli de sista. Här går för mig också skillnaden mellan en kristen höger och en kristen vänster hållning.

Jag har i något sammanhang också sagt att kännetecknande för den kristna högern är att man begränsar kristen etik till att gälla några få politiska frågor – kritik av abortlagstiftningen, motstånd mot homosexuellas kärlek och oreserverat stöd för staten Israels politik.

Jag menar att kristen etik i politik är så oändligt mycket mer. Det handlar om hur nästankärleken kan omsättas i vardagen, om ekonomisk rättvisa, ansvar för Skapelsen, religionsfrihet även för nya kulturer i vårt land, internationell solidaritet och många andra politiska frågor. Det gör mig ont om kristna röster banaliseras och framför allt står upp för saker som de anser olämpliga att människor ägnar sig åt i sängkammaren.

Jag delar Sten-Gunnar Hedins oro över det höga antalet aborter. Jag delar visserligen inte hans syn att det behövs en förändrad abortlagstiftning, men jag respekterar den och diskuterar den gärna. Och jag hoppas innerligt att det faktum att vi kommer till olika slutsatser i frågan om svensk abortlagstiftning inte blir skäl nog för Sten-Gunnar Hedin att definiera sig som kristen höger.

Sten-Gunnar Hedins breda engagemang för utsatta i vårt samhälle och globalt ger honom auktoritet att föra fram också kristna vänsterperspektiv i politiken.

Read Full Post »

Samhällslivet och den offentliga debatten präglas av samspelet mellan religion och politik. Det handlar om allt från religiösa friskolor, homosexuellas rätt till kyrklig vigsel eller integration. Dessutom finns det i dag många politiker och andra offentliga personer som öppet berättar om sin tro.

I det postsekulära samhället vill Tidningen Broderskap ta plats som ett viktigt organ för politisk opinionsbildning. På den svenska tidningsmarknaden är vi en unik röst för den troende vänstern och de värderingar som Broderskapsrörelsen står för.

Den här bloggen, står det i åsiktsförklaringen nedan, ”ska vara ett komplement till tidningen” – och tidningen ska vara det till bloggen! Vi tjänar på att samarbeta, exempelvis genom att texter som publiceras i tidningen också kan publiceras på bloggen, eller att lyfta intressanta debatter från bloggen på tidningens debattsidor, med det gemensamma syftet att öka kunskapen om den troende vänstern och dess värderingar.

Har du fler tankar om hur tidningen och bloggen kan dra nytta av varandra, hör av dig.

Ida Holmberg, tillträdande chefredaktör för Tidningen Broderskap

Tidningen Broderskap kommer ut en gång i veckan och ges ut av Broderskapsrörelsen. Det är en självständig tidning, som delar broderskapsrörelsens värdegrund. Från och med månadsskiftet mars/april tar jag över ansvaret för tidningen, men redan nu jobbar jag med att förbereda övertagandet och medverkar regelbundet i tidningen.

Etiketter:, , , , , , , , ,

Read Full Post »