Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kristen’

När Sveriges kristna socialdemokraters förbund – Broderskapsrörelsen – i helgen avslutade sin 63:e kongress, blev det också den sista kongressen med det klassiska namnet. Rörelsens namn kommer i fortsättningen att vara Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, och samla svenskar ur alla religioner och trosriktningar, vars övertygelse leder dem till ett politiskt vänsterengagemang.
Vi lämnar ett inarbetat namn och en trygg identitet, därför att samhället och världens förändrats. Det var inte utan vånda som rörelsen tog detta modiga steg, men det togs i stor enighet och tillförsikt att i valet mellan att vara nyfiken på framtiden eller trygg i gårdagen, så behöver vi ta detta steg.
Broderskapsrörelsen bildades i en tid när det fanns tydliga spänningar mellan kristna och arbetarrörelse. Arbetarrörelsen var ideologiskt sekulär och många i kyrkornas ledningar bars av konservativa värderingar och motsatte sig delar av det arbetarrörelsen krävde i resan från ett fattigt klassamhälle och in i ett modernt folkhem.
De kristna för vilka tron också ledde dem till ett starkt samhällsengagemang för frihet, jämlikhet, solidaritet hamnade i kläm. Kristna socialdemokrater ansågs för radikala i sina församlingar och för religiösa i sitt parti. Broderskapsrörelsen blev ett hem för dessa hemlösa, med en uppgift att påverka både kristenheten till ett fördjupat och konkret samhällsengagemang och det socialdemokratiska partiet att bättre förstå religion och de positiva drivkrafter för samhällsförändring som ryms i en tro och ett religiöst engagemang.
Broderskapsrörelsen har varit framgångsrik i sin historiska uppgift. Vi har bidragit till att svensk kristenhet är en progressiv samhällskraft, och jämfört med övriga världen, så har Sverige en marginell kristen höger. Vi ser idag en helt annan förståelse i partiet för tro och religion, jämfört med för några årtionden sedan. Idag är vår främsta uppgift att vara idébärare för vissa perspektiv kopplat främst till internationell solidaritet, mänskliga rättigheter och engagemang för samhällets mest utsatta grupper.
När Broderskapsrörelsen bildades för 82 år sedan bestod det troende Sverige av protestantiskt kristna – Svenska kyrkan och frikyrkorna. Idag utgör romerska katoliker, bekännande kristna ortodoxer och praktiserande muslimer, med växande grupper också från andra världsreligioner, ungefär en tredjedel av de aktiva troende.
Många nya svenskar upplever en liknande situation som Broderskapsrörelsens medlemmar stod i för en generation sedan. Om de uppträder sekulärt, har de enklare att hitta in i den socialdemokratiska partistrukturen, och i svenskt politiskt liv i stort. Men om de kommer med hela sig, också sin tro och dess erfarenheter, möts de inte sällan av bristande förståelse. Det gäller främst muslimer.
Det är nödvändigt för oss som gammal och klassisk svensk folkrörelse att kunna tänka nytt och bli en hemvist för morgondagens svenskar. Jag är övertygad om att detta historiska beslut kommer att berika oss själva, vårt parti och svenskt politiskt liv, genom att ge en ökad röst till erfarenheter och perspektiv som under lång tid önskat tydligare plattformar.
Under de år vi fört en närmare dialog med både kristna, muslimer och judar, har vi själva berikats mycket. Jag är övertygad om att detta steg också kommer att vara ett viktigt bidrag till en positiv integration, inte minst för den muslimska gruppen som idag upplever mycket av fördomar och oförståelse.
Genom att välkomna fler praktiserande muslimer att bryta sina erfarenheter mot de svenska, kommer vi att stimulera samtal som mår bra av mer utrymme i religionens sammanhang. Dit hör t ex synen på kvinnors och homosexuellas rättigheter, där Broderskapsrörelsen under många år varit pådrivande för stärkta rättigheter och jämställdhet, både i relation till kyrkor och i relation till vårt parti.
I dessa, och många andra frågor, kommer muslimska medlemmar att bära med sig erfarenheter från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet till sina moskéer och sammanslutningar, precis på samma sätt som Broderskapare under många år varit katalysatorer för en aktiv samhällsdebatt i våra kyrkor.
Det är också viktigt att en klassisk svensk folkrörelse kan fullt ut företräda behov och perspektiv från religiösa minoriteter. Vi lever i en tid när antisemitism växer och där islamofobin beskrivs som Europas största minoritetsproblem av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
Jag hoppas detta historiska steg ska rusta oss att bli ännu bättre att föra denna viktiga kulturdebatt.

Peter Weiderud
Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Artikeln publicerad också i tidningen Dagen.

Annonser

Read Full Post »

August Strindberg

August Strindberg

”Även om Strindberg till hela sin karaktär var en bildstormande radikal förhöll han sig länge skeptisk till den framväxande arbetarrörelsen. Enligt honom själv berodde det på att han uppfattade socialismen som gudlös. På äldre dagar kom dock Strindberg i kontakt med flera kristna socialdemokrater, vilket kom honom att ändra den uppfattningen, och han kallade sig även offentligt för kristen och socialist.”

Utdrag ur artikeln Han fick folkets pris istället för Nobelpris i allehanda.se.

Read Full Post »

Kaffe efter middag med KRISS, ABF Östersund

I helgen möttes Ung Kristen Vänster – Kristna Socialdemokraters Ungdomsnätverk – i Östersund för att diskutera årets verksamhet, där en rödgrön seger i riksdagsvalet är ett av de viktigaste målen. Bland annat beslutades om deltagande på festivalen Frizon och Almedalsveckan.

Vi vill visa för kristna, särskilt första- och andragångsväljare, att den dröm vi har om ett samhälle som genomsyras av Jesus kärleksbudskap kan uppnås mycket lättare med en rödgrön regering. Den omänsklighet vi ser i de nya sjukförsäkringsreglerna, de växande klyftorna, utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar, den ökande vapenexporten och den minskade solidariteten med tredje världen vi sett med den borgerliga alliansregeringen är bara några exempel på sådant vi tycker att vi som kristna måste jobba emot, tillsammans, säger Victor Svedberg, ordförande för Ung Kristen Vänster.

Under helgen fastställdes även ramarna för en kurs i alternativa bibelstudier ska arrangeras i Stockholm den 1-3 juli. Kursen ska innehålla bland annat feministteologi, kontextuell teologi och befrielseteologi samt etik och icke-våld med vägledning i bibeln. Kursen riktar sig till kristna och andra intresserade mellan 18 och 35 år som liksom vi vill se en rödgrön valseger.

Under helgen träffade nätverket företrädare för Kristna Studentrörelsen och  Jacob Arvidsson, Göteborg (Redbergskyrkans missionsförsamling) valdes till kassör och adjungerad till nätverkets ledningsgrupp.

Ung Kristen Vänster är Kristna Socialdemokraters Ungdomsnätverk. Ung Kristen Vänster är en plattform för unga vars tro leder dem till vänster, unga som inte vill låta en intolerant kristen höger stå oemotsagd.

Read Full Post »

Anci Magnusson, valberedningenKnut W Nygaard, förbundsstyrelsen

De senaste dagarna har det väckts intresse och undringar kring kristna socialdemokraters identitet och religionsdialogarbete. I Världen idag uttalar sig vår styrelseledamot Knut W Nygaard kritiskt om en ambition att låta någon våra muslimska medlemmar ta plats i styrelsen och i samma tidning svarar Anna-Carin Magnusson, nyvald sammankallande för valberedningen. Anna-Carin har här på bloggen fått möjlighet att utveckla sina tankar i frågan.

Jag har fått det stora förtroendet av vår förbundskongress att vara ordförande för valberedningen. Det är ett viktigt uppdrag och jag har funderat en del på vilken riktning jag tycker förbundet ska utvecklas i, och vilken roll jag kan ta i det arbetet. Idag skriver Kyrkans Tidning och Världen Idag (här ska det ligga länkar!) om min personliga syn på uppdraget. Jag har precis som andra i förbundet en tanke och förhoppning om hur förbundet ska utvecklas. I valberedningen har vi möjligheten att söka personer som vi tror bäst kan förverkliga den inriktning kongressen väljer och den utveckling verkligheten kräver. I valberedningen har vi ännu inte hunnit formulera oss omkring vårt uppdrag och de funderingar jag ger uttryck för är därför mina egna.

Mina egna tankar om förbundets utveckling handlar om hur budskapet om att bära varandras bördor blir verklighet. Tittar vi i Sverige idag så har vi gått långt tillbaka i tiden. Varför ska jag få skattelättnader när så många i dagens Sverige står på bar backe, vi behöver en annan fördelningspolitik i Sverige. Tittar jag ut i världen så är det lika viktigt att för andra i världen också göra rätt och göra gott. Med dialogen som redskap är det min övertygelse att vi kan åstadkomma mycket inom politiken. Vi har nu upplevt hur människor skuldbelagts i både fråga om förmåga och ansvarstagande. Det är min övertygelse att vi genom att upprätta människor kan åstadkomma så mycket mer. Då behövs mer dialog inte mindre.

Jag önskar också att valberedningen ska kunna föreslå någon med muslimsk bekännelse till förbundsstyrelsen för att gå vidare i det dialog- och utvecklingsarbete som pågått sedan 1994 med muslimska socialdemokrater. För mej är det viktigt att min politiska uppfattning får inspireras av min tro. Om det är viktigt för mej vill jag också vara generös mot andra och erbjuda dem samma möjlighet. Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen startade för 80 år sedan av människor som var för radikala för sin kristna församling och för religiösa för arbetarkommunen. Vi är en politisk organisation där vi inte får vårt medlemskap på bekännelse i tro utan att man ställer sig bakom socialdemokratins värderingar – vi är ingen kyrka.

Att ta vara på de utmaningar vårt förbund står inför är vars och ens uppgift. Tillsammans kommer valberedningen att göra sin del av arbetet för att fylla viktiga poster med personer som har både förankring och förmåga att föra förbundet och politiken framåt.

Anna-Carin Magnusson, Nässjö

Read Full Post »

manifestManifestet för kristen vänster är nu antaget av vår förbundskongress. Vi har redan använt oss av manifestet i flera sammanhang och det har rönt mycket positiv uppmärksamhet, vi har värvat många medlemmar och det get oss en tydligare profil och visar tydligt vad vi står för. Detta redan innan manifestet ens fastslagits!

Samtidigt har också flera arga röster har höjts. Röster som inte tycker att man kan vara både kristen och socialdemokrat eller tvärtom, att man inte kan vara socialdemokrat och kristen, att vissa typer av kärlek är dålig, att människor visst inte ska ha rätten att definiera sig själva i samspel med andra, att hälsa och framgång visst är en belöning från Gud, att det visst ska finnas begränsningar i hur många chanser människor ska få, även efter det att de juridiskt stått till svars, att sökande i många avseenden är onödigt eftersom sanningen (om livet och världen) står att finna i en viss tolkning av de bibeln eller andra heliga skrifter och många andra grundläggande motsättningar i förhållande till vårt manifest.

Vissa kristna har kommenterat att innehållet i vårt manifest är så självklart kristet och mainstream politiskt att det knappast behöver skrivas i ett manifest. Med argumentet ”alla håller ändå med”. Men det faktum att företrädare för en kristen höger hårt kritiserat själva innehållet samtidigt som organiserade ateister håller med om stora delar av politiken – båda med argumentet att vårt manifest ”inte bygger på kristna värderingar” – visar med all önskvärd tydlighet att det är långt ifrån självklarheter vi skriver om.

Det behövs ett manifest för att visa på ett politiskt vänsteralternativ för kristna och ett kristet alternativ för vänsterpolitiker. Det går att vara både kristen och vänster utan någon som helst motsättning.

Manifestet är ett uttryck för vad det innebär att vara politiskt radikal och troende i ett mångkulturellt, globaliserat och modernt Sverige. Det tar spjärn både mot den kristna högerns privatmoralism och en fantasilös och religionsfobisk sekularism.

Läs manifestet i dess slutgiltiga version här.

Bilden är tagen av Victor Svedberg och får användas fritt. Ladda ner från flickr.

Här finns några andra som skrivit om manifestet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (radio), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Read Full Post »

Idag beslutade Broderskapsrörelsens kongress att rörelsen ska bifalla den motion som inkommit från Stockholms läns kristna socialdemokrater om att aktivt verka för ett politiskt erkännande av folkmordet på armenier, assyrier, syrianer och andra kristna i samband med första världskriget.

Frågan är kontroversiell i Turkiet och på flera håll i Mellanöstern, men inte bara där, utan faktiskt även både i flera svenska kommuner och inom socialdemokratin. En av de kommuner där frågan varit mycket omdiskuterad under flera år är Södertälje.

– Det här är ett viktigt steg för upprättelsen av de folk som under så lång tid förtryckts och förnekats sin historia. Det är också ett viktigt steg för att göra Sveriges Kristna Socialdemokrater till en relevant organisation för orientala kristna, inte minst här i Södertälje, säger Rose-Marie Jacobsson från Södertäljes kristna socialdemokraters grupp som varit med och initierat den ursprungliga motionen som nu gick igenom.

– Denna fråga är alltför viktig för att lämnas att driva till islamofobiska krafter, som inte vill se Turkiet som medlemmar i EU, tvärtom är det viktigt att hjälpa Turkiet till ett erkännande i den här frågan så att vägen till EU kan bli kortare, säger broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud.

Vi har tidigare skrivit om frågan här, här, här och här. Här finns också några kommentarer från armeniska och syrianska organisationer kring styrelsens ställningstagande som nu bifallits av kongressen.

Read Full Post »

Bloggen kristen vänster startade för en vecka sedan, men vi var inte först! Nätet är fullt av kristna socialdemokrater, andra kristen vänster som bloggar. Bloggar du? Hör av dig eller länka till oss så hittar vi dig!

Cecilia Dalman Eek vice ordförande i Kristna Socialdemokrater har en intressant och välskött blogg om ”politik och kärlek, tro och tankar, miljö och människor, bilder och musik”, Cecilia är tillsammans med Abdulkader Habib ansvarig för nätverket för socialdemokrater med annan tro än kristen inom . Är du troende jude, muslim, hindu, bahá’i eller är av en anna tro och är intresserad av socialdemokraterna eller Broderskapsrörelsen så finns kontaktuppgifterna under fliken ovan.

Laila Naraghi, mycket drivande och klok ordförande för Broderskap i Stockholm stad. Senast igår tipsade hon om ett intressant seminarium om religion, politik och  internationell solidaritet, titta på hennes blogg för mer info.

En av våra stora, Pär Axel Sahlberg, ledamot i vårt verkställande utskott och ordförande för International League of Religious Socialists (ILRS) har två bloggar: Tänk själv, där han reflekterar över ”tro och politik, liv och diverse” och Läsa i livet, en interaktiv bibelläsarsite, just nu följer man moseböckerna och uppenbarelseboken, värt ett besök!

Ulf Bjereld har en blogg om forskning och politik som ofta berör Mellanöstern. Ulf är professor i statsvetenskap, prefekt vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och internationellt ansvarig ledamot i vår förbundsstyrelse.

Eva Hedesand Lundqvist är aktiv i den kristna vänstern, Broderskap i Norrbotten, Louise Callenberg är aktiv hos oss i Uppsala och i ungdomsnätverket, och prästen och kyrkopolitikern Marta Axner forskar i religionssociologi, Daniel Carlstedt är vår organisationssekreterare och många andra av våra medlemmar och sympatisörer syns på bloggar och i andra media. Är du en av dem? Hör av dig då som sagt.

Flera bloggar och hemsidor intresserar sig för kristen vänster, några har också uppmärksammat att vi startat och kan vara intressanta även för er som är våra läsare, här är ett urval!

Inlägget fundamentalistisk kristen vänster har diskuterats en hel del på bloggen Tro&tänk. Thomas O tycker på bloggen A vadå? att det är kul att vi nu finns i bloggosfären och skriver bland annat: [vi som] ser på världen och livet med ”vänsterögon” borde ta mera plats i det s.k. offentliga rummet.

Rupeba-bloggen är en mycket aktiv kristen blogg som såg oss redan första dagen, Akademin för klassisk kulturkritik kritiserar hela kristna vänstern som idé, Josef Bengtson hälsar oss välkomna, Anna Ardin och Lars G Linder från rörelsen kommenterar starten på sina egna bloggar, Amandla Cassel funderar på vårt ungdomsnätverk och Christermagister ogillar allt som har med tro och politik att göra.

Förresten finns det en bloggportal som heter kristna bloggar!

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »