Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kultur’

Dagens Sverige förändras snabbt genom migration, gränslöshet och ett djupare utbyte av idéer. För 50 år sedan var vi unikt homogena. Idag speglar vårt eget samhälle den värld vi tidigare läste om.

Om 50 år kommer vi att vara annorlunda än idag, men det sätt vi hanterar den brytning vi nu står i, är avgörande för hur gott och rikt det framtida samhället kommer att vara, för majoriteter och minoriteter.

Att gå från upplevt enhetssamhälle till ett samhälle av mångfald är inte enkelt, och det finns idag åtminstone tre mycket olika politiska förhållningssätt, som delar och skär igenom de politiska partierna.

Sverigedemokraterna konstaterar att människor är olika, men drar slutsatsen att vi måste stoppa invandringen, förneka muslimer grundläggande rättigheter och ängsligt värna den svenska majoritetskulturen från yttre tryck och påverkan.

En sådan politik är inte bara inhuman och konfliktskapande. Den går på tvärs mot principerna för mänskliga rättigheter, bryter mot internationella konventioner och skulle förändra svenska värderingar, svensken och svenskheten på djupet och för lång tid.

I de etablerade partiernas huvudfåror finns en insikt om att isolering och konventionsbrott är en omöjlig väg. Samtidigt är förståelsen för minoriteternas behov och utsatthet långt ifrån självklar. Muslimer välkomnas, bara de inte är alltför religiösa. Judar ska ha en plats i det svenska samhället, men vi kan inte acceptera kosherslakt. Religiösa seder betraktas som något förlegat som enkelt kan överges i mötet med det moderna och upplysta Sverige.

Att försöka grovslipa av de kanter hos minoriteterna som sticker ut, och därigenom få ett lättare mångkulturellt pussel att lägga, är inte integrationspolitik, utan assimilering i relation till den svenska majoritetsnormen. Det är fel att påstå att den politiken misslyckats. I jämförelse med övriga Europa har Sverige betydligt mindre problem. Dock har assimileringspolitiken begränsningar för att nå ett mångkulturellt samhälle.

Ordet integration kommer ur samma latinska rot som integritet. Det betyder att lämna någon oskadd. Det innebär att majoritetssamhället, på mänskliga rättigheternas grund, accepterar minoriteternas rätt att leva ut sin identitet, så länge det inte går ut över andra.

I en fungerande integrationsprocess behöver olika kulturer brytas mot varandra så att samhället gemensamt kan utveckla en samlat högre kultur. Några minoritetstraditioner kommer då att omfattas av majoritetskulturen, som det judiska påskalammet. Andra kommer förmodligen att tolereras av majoritetskulturen, som Eid al-Fitr.

Några kommer att överges även av minoriteten, därför att de är opraktiska i en mångkulturell miljö. Behovet av att se varandra i ögonen är även i det framtida Sverige så viktigt att Burkha-klädsel blir opraktiskt i vissa arbeten eller sociala relationer. Men den insikten kan bara komma på frivillig väg och med stor tolerans från samhällets sida på mänskliga rättigheternas grund i mellantiden.

En god integrationspolitik innehåller krav och stimulans, framför allt i relation till invandrade minoriteter, att ordentligt förstå och leva i den svenska majoritetskulturen, men utan krav på att förtränga sitt ursprung.

Men det ställer också krav på majoriteten att vara nyfiken på minoriteten. Muslimer, samer eller romer kommer alltid att vara minoriteter i Sverige och beroende av den svenska majoriteten för att kunna leva ut sin kultur. När kommuner, företag eller riksdag fattar avgörande beslut, utan självklar eller direkt närvaro av dem som berörs, är de beslutande skyldiga att förstå konsekvensen av det man bestämmer.

Vi har många goda exempel på integrationspolitik, framför allt i progressiva förortskommuner. En politik som mindre fokuserar på varifrån vi kommer, utan bejakar mångfalden och tar sikte på vart vi gemensamt ska.

Dessa positiva förortserfarenheter, kombinerat med grundläggande respekt för de mänskliga rättigheterna och en tro på att mångfald kan ena, utveckla och berika är de viktigaste ingredienserna for en god nationell integrationspolitik.

Riksdagsledamöter behöver inte fira vare sig jul eller Eid al-Fitr. Men de har ett ansvar att förstå vad traditionerna innebär och en skyldighet att se till att de som så vill kan fira sina högtider.

Annonser

Read Full Post »

August Strindberg

August Strindberg

”Även om Strindberg till hela sin karaktär var en bildstormande radikal förhöll han sig länge skeptisk till den framväxande arbetarrörelsen. Enligt honom själv berodde det på att han uppfattade socialismen som gudlös. På äldre dagar kom dock Strindberg i kontakt med flera kristna socialdemokrater, vilket kom honom att ändra den uppfattningen, och han kallade sig även offentligt för kristen och socialist.”

Utdrag ur artikeln Han fick folkets pris istället för Nobelpris i allehanda.se.

Read Full Post »

Maria Wetterstrand, språkrör för MiljöpartietMaria Wetterstrand skrev igår på bloggen SD-bluffen ett mycket läsvärt inlägg om Sverigedemokraterna.

De försöker skrämma upp människor genom att påstå att vissa grupper håller på att ta över samhället. Sedan använder man den rädslan för att kunna lägga förslag om att begränsa dessa gruppers rättigheter. Det är kall högerextrem retorik som tyvärr har kunnat vinna stöd historiskt sett.

Men det finns ingen framtid för ett samhälle som i rädsla för sin omvärld stänger dörrarna. Tvärtom visar historien att de samhällen som varit öppna är de som klarat sig allra bäst. Det är i samhällen som varit mötesplatser för olika kulturer som har blomstrat ekonomiskt, socialt och intellektuellt och det är där utveckling har skett över huvud taget.

Vi känner igen det resonemanget från vårt manifest för kristen vänster, och vi är både övertygade om att det stämmer och gillar det skarpt!

Read Full Post »

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Här på jobbkongressen i Stockholm delar S-kvinnor, S-studenter och vi i Broderskap monter, alldeles bredvid står SSU. En av de frågor vi valt att driva tillsammans är bostadsfrågan.

Vi ser
Akut bostadsbrist & ökande trångboddhet

Ökande boendesegregation & minskad rättvisa

Tilltagande förslumning & minskad trygghet

För höga boendekostnader

 

Målet för socialdemokratin är ett rättvist samhälle, där alla ges möjligheten att utvecklas till gränsen av sin förmåga och ges rätten till ett värdigt liv. En trygg och säker bostad, där arbete, vardagsliv, fritid, kultur och kreativitet ryms är en grundläggande rättighet och en förutsättning för det jämlika samhället.

Det kräver mer, inte mindre, politik
Det kräver mer, inte mindre, rättvisa
Det kräver mer, inte mindre, investeringar

 

Därför kräver vi bland annat
Att det byggs minst 40 000 bostäder per år till 2020

Rejäla investeringsbidrag för hyresrätter

Starkare regler för bruksvärdering av hyrorna

En plan för hur vi bygger för människor – inte för bilar

Krav på öppen & rättvis bostadsförmedling i alla kommuner

Totalstopp för vräkning av barnfamiljer

Miljardsatsning på miljonprogrammet – ett investerings- & utvecklingsprogram för rättvis stadsmiljö & tryggt boende

Satsningar på ökade möjligheter till arbete, kultur, religion & service i människors närmiljöer
Att konstnärer & kulturarbetare stöttas att tolka vår samtid i nära samarbete med människor i våra bostadsområden

logo2  B-logga med ros ssu_logotyp_cmyk

Read Full Post »

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

På kongressen i Malmö i somras beslutade vi att tillsätta fem arbetsgrupper för att ytterligare stärka broderskapsrörelsens arbete för en bättre värld och ett varmare samhälle. Dessa arbetsgrupper behöver nu fyllas med engagerade medlemmar från distrikten. Hör av dig till ditt distrikt om du är intresserad av att sitta i någon av grupperna. Nomineringsprocesserna är redan igång, och senast den 19 oktober skickar alla distrikt in sina nomineringar till förbundet.

Asylfrågor
Denna grupp ska arbeta för en solidarisk och humanistisk asylpolitik som syftar till att den asylsökande ska kunna tillförsäkras ett värdigt liv.

Hur barns rättigheter tas tillvara i asylutredningarna, att flyktingmottagande inte ska finansieras med biståndspengar och att EU ska ha en gemensam kvot för flyktingar är några av de viktiga frågorna för denna grupp enligt de riktlinjer som antogs på kongressen. Gruppen ska under mandatperioden även utveckla ett förslag på asylpolitiskt program till kongressen 2011.

Mänsklig värdighet
Tillsammans har vi ett ansvar för var¬andra. Särskilt när vi är som svagast eller om vi hamnar i utsatta lägen be¬höver vi människor varandra. Den här arbetsgruppens uppgift är att arbeta för att skapa politiska och samhälleliga förutsättningar för denna upprättelse.

Vi behöver formulera en politik för social och ekonomisk rättvisa och ansträngningarna måste öka för att värna sammanhållningen i samhället. Diskriminering, utfrysning, våld, hemlöshet, alkohol- och narkotikamissbruk samt problem inom vård och omsorg är några av de viktigaste områden förbundskongressen fattat beslut att rörelsen ska driva inom detta område.

Alla folks frihet – hela världens fred
Vi som kristen vänster vill bidra till att i en globaliserad värld förverkliga arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Denna arbetsgrupps uppgift är att under mandatperioden söka vägar för att göra detta på bästa sätt.

Biståndsfrågor, frihet, jämlikhet och demokrati i länder som Kina, Burma, Västsahara, Palestina, Iran eller Zimbabwe, säkerhetspolitik, folkrätt, mänskliga rättigheter, inte minst barns rättigheter och ett avskaffande av dödsstraffet är exempel på viktiga frågor som kongressen beslutat om på detta område.

Arbete, kultur, lärande – hela livet
Full sysselsättning är vårt viktigaste mål. Det förutsätter utbildning och livslångt lärande i toppklass. Kongressen beslutade att vi vill lägga till en viktig dimension genom att särskilt fokusera på bildning och lyfta kulturens roll för att utveckla det goda samhället. Kulturen ska beröra, utveckla och vidga tanken, men också provocera och utmana.

Den här arbetsgruppens uppgift är att driva och utveckla Broderskapsrörelsens politik inom området.

Stadgegruppen
På kongressen diskuterades ett antal förslag till förändring av stadgarna. Kongressen beslutade att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen, så denna grupp kommer att ges möjlighet att diskutera frågan närmare, och även att förankra sina diskussioner i grupper och distrikt inför nästa förbundskongress.

De viktigaste frågorna att ta ställning till är om vi ska förlänga kongressperioden från 2 till 4 år, och om och i så fall hur vi ska införa en ny beslutsnivå i förbundet som samlas mellan kongresser.

Read Full Post »

helga henschen om kultur

Idag i VF skriver Eva-Lena Gustavsson, ordförande för Värmlands Kristna socialdemokrater om att kristdemokraterna talar med kluven tunga.

”Kultur ger bättre hälsa” skriver Dan Kihlström (KD) i måndagens VF och refererar till ett intressant seminarium han deltagit i under Almedalsveckan i Visby. Samma vecka var jag och maken på ett annat intressant seminarium med Dans kollega i riksdagen, Chatrine Pålsson Ahlgren, KD politiker i socialutskottet. Hon talade inte lika varmt om kulturen, utan såg institutioner som bibliotek och badhus som lyxkonsumtion som kommuner gott kan undvara i dessa finanskrisens och lågkonjunkturens tider för att istället prioritera kärnverksamheter. Vi häpnade av hennes uttalande. Tyvärr gav seminariet inte möjligheter att diskutera detta vidare.

Bibliotek och badhus är verksamheter för alla åldrar och hela människan. Forskningen visar som Dan påpekar att det är verksamheter människor mår bra av, att det är hälsofrämjande och ger god livskvalitet. Detta i sig är gott också i ett långsiktigt perspektiv dels för den enskilde som för samhället eftersom hälsofrämjande arbete sparar pengar i ett långsiktigt perspektiv. Det om något borde vara vikiga bas/kärnverksamheter i den offentliga sektorn, det är inte lyxverksamheter utan självklarheter.

Så Dan Kihlström har något att jobba på i sitt eget parti och i alliansregeringen. Inte bara Chatrine Pålsson Ahlgren förvånade oss, partiledare Göran Hägglund (KD) förbryllade med sitt kulturella korståg i sitt Almedalstal som riktade sig mot teaterregissörer, kulturmänniskor och s k performance-vrål. Var detta en vägvisare för alliansregeringens kulturpolitik?

För inte bara Chatrine Pålsson Ahlgren verkar tycka kultur är lyx. Regeringen överväger nu av besparingsskäl på fullt allvar att stänga det klassiska svenska kulturhuset Centre Culturel Suédois i Paris. Planerna följer på tidigare planerade stängningar av de svenska generalkonsulaten i New York och i Los Angeles.

Centre Culturel Suédois har ungefär 100 000 besökare per år och är en unik inkörsport för svensk kulturell kreativitet till Frankrike, oavsett om vi talar om litteratur, konst, mode, film, design, foto eller arkitektur. Centrat har en stark ställning i Paris kulturliv och på helgerna närmast vallfärdar fransmänen till byggnaden för att ta del av utställningar och beskåda arkitekturen. Man har en imponerande, bred och omfattande verksamhet som ständigt pågår i huset – och många fransmän i alla åldrar som kommer dit för att gå kurser i svenska språket.

Jag har aldrig besökt vårt svenska kulturcentrum i Paris, men jag tycker ändå det är viktigt att verksamheten drivs vidare för dem som kan ta del av det som erbjuds där.

Nej, vi behöver inte vänta på mer forskning som bevis på att kultur är bra och hälsofrämjande. Vi behöver däremot värna om och utveckla våra kulturella mötesplatser både här hemma som ute i världen och då behövs en helt annan politik än den KD och Alliansregeringen visar på just nu.

Tänk om fantasi och konst inte alls är någon glasyr, utan den mänskliga upplevelsens urkälla? /Rollo May

Andra om kristdemokraterna: Varför det går så dåligt för kristdemokraterna (”att frukta tio Guds bud är ute – att frukta växhuseffekten är inne”), Orkar Alf i fem långa år? och Något för Hägglunds iPod.

Andra bloggare om , , , , , , , , ,

Teckning av Helga Henschen, mest känd för sina teckningar och var aktiv i KSF (Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening), Fredsrörelsen och Broderskapsrörelsen fram till sin död 2002. Ett av Helgas många visdomsord var ”Konsten är nödvändig för att hålla modet uppe”.

Read Full Post »

goran_haggaNågra rader om Göran Hägglunds kulturkamp och innantillästa Almedalstal ikväll.

Kristdemokraterna har under många år tvingats kämpa för att komma över fyraprocentsspärren och klara sig kvar i riksdagen. Hittills har man lyckats. Men i längden är det förstås för partiet djupt otillfredsställande att aldrig få känna fast mark under fötterna. Hur tänker då Kristdemokraterna gå till väga för att varaktigt växa i svensk politik?

Göran Hägglunds tal i Almedalen på torsdagskvällen gav kanske en viss vägledning. Dessvärre, är jag böjd att säga, eftersom den riktning Hägglund angav i sitt tal går mot ett annat håll än jag hade hoppats. Skulle Hägglund kanske prioritera flyktingpolitik, asylfrågor eller bistånd – där kanske kristen vänster och kristdemokrater skulle kunna mötas? Icke. I stället valde Hägglund att formulera sig i kulturfrågor på ett sätt så att jag nästan trodde att han skämtade.

Smaka på de här formuleringarna:

Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit.

Jag har sagt att vi kristdemokrater är verklighetens folk. Med det menar jag inte bara de som är aktiva i partiet utan alla svenskar som lever på ett sätt vänstern inte vill att de ska leva. De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. Men dem hittar vänstern av någon anledning alltid något fel på. Krönikörerna talar om för dem att de ska skämmas för att de är inskränkta. Teaterregissörerna talar om för dem att deras tillvaro är falsk och förljugen. Och i förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala.

I förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala? Vilken planet bor Hägglund på? Mest dyster blir jag över att Göran Hägglund ju vet bättre. Men genom att skapa en motsättning mellan ”teaterregissörer”, ”krönikörer”, ”vänstern” och ”kultursidor” å ena sidan och ”vanligt folk” å den andra förfaller Hägglund till renodlad populism.

Hur blev det då med flyktingpolitiken, asylfrågorna och biståndet. Nej då. Under de 40 minuter Hägglund talade hörde jag honom faktiskt i princip inte säga något alls om någonting som händer utanför Sveriges gränser. Inte något alls. Det är också en talande kultursyn.

Av Ulf Bjereld

Läs andra om Göran Hägglunds tal här: Pensionärerna står på tur, enligt KD, Glesast hittills, Hägglund rockar loss, Efter tamt Almedalstal mullrar det i KD-leden: högerspåret undersöks, Lysande, Kristdemokraternas Rotarypopulism, Är detta verkligen SANT?, Hägglund är Ute Och Fiskar Satir, Tack Hägglund nu fick jag bekräftelse på min tes!, Vanlighetshögern är här, Hägglund lyssnade jag på, Hägglund är den mest underskattade partiledaren i Sverige, Kristdemokraterna är Alliansens orosmoln, ”Sjuttio år efter Myrdals härjningar”

Läs även DN, SvD, SvD, Expressen

Read Full Post »

Older Posts »