Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Magdalena Streijffert’

Det var knökfullt på café Amalia när Rädda barnen höll seminarium med titeln Värdig väntan. Ett politiskt samtal om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Migrationsminister Tobias Billström (m), Fredrik Federley (c), Magdalena Streijffert (s) och Bodil Ceballos (mp) samt regeringens samordnare för ensamkommande flyktingbarn Björn Eriksson samtalade under ledning av Annika Hagström. Alla var – såklart – överens om att frågan är viktig, att mottagandet måste bli bättre och gå snabbare och att kommunerna måste ta sitt ansvar. Som ofta i politiska frågor som inte prioriteras jättehögt på partiernas egen dagordning, blir det tydligt att det för de närvarande politikerna handlar det i lika hög grad om att få de egna partikamraterna att prioritera deras fråga som att övertyga politiska motståndare och väljare. Fredrik Federley (c) uttryckte det krasst som att det här valet kommer att handla om makten, punkt slut, och hur mycket vi än hoppas på andra mjukare frågor så kommer regeringsfrågan och eventuellt ekonomin att totalt dominera fram till valet. Andra var lite mer förhoppningsfulla, men det blev ändå mer av förhoppningar och betoning av hur viktig frågan är, än konkreta löften från politikerna. Under en stor del av samtalet var det hög konsensusnivå (med några kängor åt ena och andra hållet), men lite mer skillnader kom fram emot slutet. Då utlovade Bodil Ceballos (mp) att göra barnkonventionen till svensk lag (vilket framkallade den enda spontana applåden), Magdalena Streijffert (s) betonade att de rödgröna har kommit överens om rad konkreta punkter för en mer human flykting- och asylpolitik medan Tobias Billström (m) menade att beslutstiderna sjunkit betydligt under alliansregeringen till skillnad från under tidigare s-regeringar.

Rädda barnen presenterade sina krav inför valet om att införa en 24-7-princip, att alla barn och unga som kommer ensamma till Sverige och söker asyl ska få en god man inom 24 timmar och en kommunplacering inom 7 dagar. Partierna var positiva men ville inte ge några bindande löften. Intressantast var nästan under diskussionen om hur man ska få fler gode män i kommunerna, och publiken tillfrågades om det fanns några gode män där. Några få fanns det, och de fick berätta lite om sig själva och varför de ställt upp. Även om det är viktigt att individer själva engagerar sig och gör en insats i högre grad så måste också politiska lösningar till.

Annonser

Read Full Post »

Regeringens utredning om försörjningskrav vid anhöriginvandring kräver att en person som har till exempel sin fru/man eller barn i ett annat land först måste visa att han/hon kan försörja dem själv, och ha en tillräckligt stor bostad, innan de får återförenas. Migrationsverket sågar utredningen på ett mycket kraftfullt sätt. Det är därför märkligt att migrationsminister Tobias Billström fortsätter att framhärda i förslag som Migrationsverket bedömer ogenomtänkta och inkonsekventa.

Det förslag som utredaren framlägger, starkt påhejad av ministern, för in helt nya och för Sverige främmande tankegångar in i lagstiftningen. Förslag som dessutom inte ens verkar ha den effekt de påstås ha.

Vi socialdemokrater konstaterar, i likhet med Migrationsverket, att förslaget kommer att drabba dem som starkast behöver skydd och trygghet i vårt land. Migrationsverket pekar speciellt på hur barn kommer att drabbas av att inte få den viktiga kontakten med sina föräldrar. De kan berövas sin relation i många år. Föräldraskap handlar om så mycket mer än om mat i magen och tak över huvudet. Det viktigaste är den känslomässiga relationen, som på detta sätt förvägras barnen. Migrationsverket menar att delar av förslagen är stötande. Vi socialdemokrater instämmer i denna syn på utredningens förslag.

Det är glädjande att även företrädare för KD uttalar stor tveksamhet till förslaget. Förslaget innebär ”en främmande fågel” i det svenska systemet och ett stort steg bakåt för en humanitär migrationspolitik.

Vi vill därför uppmana Tobias Billström att backa och ta intryck av den mycket starka kritik som inte minst Migrationsverket och Röda korset fört fram vad gäller förslaget om försörjningskrav vid familjeåterförening.

Göte Wahlström
Magdalena Streijffert

Medlemmar i Kristna Socialdemokrater
Ledamöter i SocialförsäkringsutskottetLäs FARRs yttrande avseende betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114) på deras hemsida.Kyrkorna avvisar helt förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring, och menar att förslaget är dåligt underbyggt

Själva utgångspunkterna för betänkandets förslag, nämligen att ett försörjningskrav skulle ”främja integrationen” genom att ”skapa drivkrafter för arbete och egenförsörjning”, kritiseras kraftfullt av kyrkorna. SKR finner inga belägg i forskning eller erfarenhet för att detta stämmer. Tvärtom är det erfarenheten hos kyrkor och frivilligorganisationer, i Sverige och internationellt, att en snabb familjeåterförening är en förutsättning för integration

Läs mer på Sveriges Kristna Råds hemsida, SR EKOT rapporterar om flera motståndare, bland annat Barnombudsmannen som menar att utredarens förslag strider mot alla fyra grundprinciperna i barnkonventionen, Arbetsförmedlingen påpekar i sitt remissvar att människors oro för de i familjen som finns kvar i hemlandet ofta har inverkan på människors möjligheter att ta till sig Arbetsförmedlingens insatser, diskrimineringsombudsmannen säger så här:

I och med förslaget läggs en betydande del av statens ansvar för integrationen på enskilda individer (nyanlända till Sverige och deras familjer). DO:s erfarenhet visar att mot bakgrund av den individuella och strukturella etniska diskriminering som finns på bostads- såväl som arbetsmarknad, är detta orimligt

Rädda barnen uppmanar regeringen att skrota förslaget och istället verka för att splittrade familjer på flykt ska kunna återförenas så snart som möjligt, Malmö stad, som är en av de städer Billström menar skulle få en bättre situation med det här skitförslaget, säger bestämt nej (utom den nya alliansen M, SPI, FP och SD som reserverat sig) Åsa Petersen skriver i Aftonbladet att Billström inte förstår vad som är så hemskt, Fria tidningen rapporterar att även Gbg säger nej, Dagen skriver om det, även tidigare, liksom DN och Vi i Sverige, Roya och Maria Ferm bloggar om det och här finns ett helt arkiv med klipp i frågan.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , .

Read Full Post »