Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘manifest’

manifestManifestet för kristen vänster är nu antaget av vår förbundskongress. Vi har redan använt oss av manifestet i flera sammanhang och det har rönt mycket positiv uppmärksamhet, vi har värvat många medlemmar och det get oss en tydligare profil och visar tydligt vad vi står för. Detta redan innan manifestet ens fastslagits!

Samtidigt har också flera arga röster har höjts. Röster som inte tycker att man kan vara både kristen och socialdemokrat eller tvärtom, att man inte kan vara socialdemokrat och kristen, att vissa typer av kärlek är dålig, att människor visst inte ska ha rätten att definiera sig själva i samspel med andra, att hälsa och framgång visst är en belöning från Gud, att det visst ska finnas begränsningar i hur många chanser människor ska få, även efter det att de juridiskt stått till svars, att sökande i många avseenden är onödigt eftersom sanningen (om livet och världen) står att finna i en viss tolkning av de bibeln eller andra heliga skrifter och många andra grundläggande motsättningar i förhållande till vårt manifest.

Vissa kristna har kommenterat att innehållet i vårt manifest är så självklart kristet och mainstream politiskt att det knappast behöver skrivas i ett manifest. Med argumentet ”alla håller ändå med”. Men det faktum att företrädare för en kristen höger hårt kritiserat själva innehållet samtidigt som organiserade ateister håller med om stora delar av politiken – båda med argumentet att vårt manifest ”inte bygger på kristna värderingar” – visar med all önskvärd tydlighet att det är långt ifrån självklarheter vi skriver om.

Det behövs ett manifest för att visa på ett politiskt vänsteralternativ för kristna och ett kristet alternativ för vänsterpolitiker. Det går att vara både kristen och vänster utan någon som helst motsättning.

Manifestet är ett uttryck för vad det innebär att vara politiskt radikal och troende i ett mångkulturellt, globaliserat och modernt Sverige. Det tar spjärn både mot den kristna högerns privatmoralism och en fantasilös och religionsfobisk sekularism.

Läs manifestet i dess slutgiltiga version här.

Bilden är tagen av Victor Svedberg och får användas fritt. Ladda ner från flickr.

Här finns några andra som skrivit om manifestet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (radio), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Annonser

Read Full Post »

Idag skriver Stefan Einhorn på DN debatt att här är det agnostiska manifestet. Han menar att det finns ett behov att skapa skyddat område mellan de trosvissa och de sekulära, eller mellan de troende och Humanisterna. 

Min spontana tanke är att Stefan slår in öppna dörrar, men vid närmare eftertanke så kanske han har en poäng. Det hans skriver är självklarheter för de flesta ser det ut som vid en första anblick, alltså samma kritik som vi fått för vårt manifest för kristen vänster! Vår erfarenhet i diskussionerna efter det att första versionen av vårt manifest släpptes är att det är allt för många som inte håller med. Från ”humanister” till religiösa fanatiker. Kanske kan detta första utkast till ett agnostiskt manifest bidra till dialog, förmå trosvissa av alla trosuppfattningar att närma sig varandra. Kanske kan Einhorns poänger det komplettera vårt manifest och nå andra än dem vi kan nå.

Ingen motsättning mellan tro och vetenskap
Att vara troende innebär förstås inte att man automatiskt är trosviss, på samma sätt som att vara ateist inte automatiskt innebär att man är sekulärt sanningssökande. Ofta är det faktiskt till och med precis tvärtom.  Vi som kristen vänster står också, som Einhorn, med ena foten stadigt i det vetenskapliga och med en tilltro till det rationella förnuftet, och med en fot i det osäkra gungfly som andlighet tro och öppenhet inför de olösta livsfrågorna utgör. Det finns för oss ingen motsättning mellan vetenskap och tro.

Det gör oss inte mindre religiösa (och vi vi välkomnar ju förresten även agnostiker och människor av alla trosuppfattningar till oss, så länge man står för våra politiska värderingar, klicka här för att gå med!).

Våra manifest liknar varandra
Vi skriver inte bara under på det agnostiska manifestet, vi har till och med tagit fram ett förslag på ett, visserligen långt mer genomarbetat och förankrat i 120 grupper och distrikt, men ändå liknande manifest till vår kongress i sommar. Här är det agnostiska manifestet, och inom parentes har jag matchat motsvarande punkter i vårt manifest.

1. Öppenhet (1. Vi är kristen vänster, radikala och troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare.)

2. Respekt (3. Vi tycker att oavsett vad varje människa gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon rätt till upprättelse och ständigt nya chanser. Det är inte bara vår ekonomiska och sociala trygghet som måste värnas utan även vår mänskliga värdighet och skapande förmåga.)

3. Etik (4. Vi strävar efter varje människas frihet att ta makten över sitt eget liv. Kultur, arbete och livslångt lärande gör människor starka att möta samhällsförändringar, det ger människor nödvändiga redskap för att förstå sig själva och sitt samhälle.)

4. Allas lika värde och möjligheter (10. Vi vill leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att bli ordets görare, inte bara dess hörare.)

6. Sanningssökande (6. Vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka. Dialog med oliktänkande är inte ett hot utan en stor tillgång i vårt sökande.)

7. Gemensamt ansvar (2. Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, etniska och religiösa klyftor, ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.)

Skillnader
Einhorns femte punkt, om ödmjukhet inför vetenskapen, att uttrycka en insikt om att det mesta (ännu) inte har några svar, är något vi får ta med till kongressen, om det inte framgår av vårt manifest ändå, även utan just det ordet, och utan att få en egen punkt.

De av våra 10 punkter som inte finns med i Einhorns manifest är 5. All kärlek är bra kärlek, rätten att definiera sig själv, 7. Respekt för skapelsen, 8. Samma livschanser för alla barn och 9. Att kämpa för solidaritet som en del av tron. Men det beror ju på att vårt manifest är politiskt, Einhorns är ju snarare religiöst fokuserat, det vill säga; sätter tron (eller otron) högre än vilka konsekvenser detta får i ens handlande (politiken). 
 
Andra
Andra bloggare om: , , , , , , , , , , , .

Einhorn håller inte måttet, Einhorn och syndafloden?, Metafysiskt dravel, Dagen

Läs också i SvD att Gud spelar en allt större roll på världsscenen, journalisterna John Micklethwait och Adrian Wooldridge beskriver hur religionen frodas i den moderna världen i sin nya bok. Och i DN finns artikeln Är det konstigt att man längtar? Maria Magdalena i begrundan av Ludovico Carracci (1555-1619). Finns Gud? Det beror på vad man menar. En del ser religionen som roten till allt ont…

Read Full Post »

jytteUnder året har vi funderat på vilka som är våra favoritorganisationer, vilka organisationer som står oss närmast i några av de frågor vi tycker är viktigast just nu – som vi vill sätta fokus på och påverka opinionen och den politiska debatten i.

Vi har skrivit ett manifest för kristen vänster, där en viktig poäng är att vår utgångspunkt är kärlek, att en aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling.

Därför har vi delat ut ett brev med en ”kärleksknop”, som en hälsning och fråga till några av våra favoritorganisationer. Knopens namn kommer från tiden då sjömännen inte var skrivkunniga. Istället för ett brev skickade man hem denna knop och kom den sedan tillbaka ihopdragen innebar det ”ja”. Nu hoppas vi på att få tillbaka många knopar som ett positivt svar på framtida samarbete. En av de som under dagen fick ta emot en kärleksknop var Jytte Guteland, ordförande för SSU, hon lovade att den skulle komma tillbaka ihopdragen.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , ,

Read Full Post »

I helgen klubbade förbundsstyrelsen den sista versionen av manifestet för kristen vänster som läggs som förslag till kongressen i Malmö i sommar.

Några mindre ändringar gjordes, förtydliganden och skärpningar.

Bland annat beslutade vi att vi faktiskt inte tycker att det går en skiljelinje mellan människor, oavsett politiska uppfattningar. Där hade manifestet en klumpig formulering. Skiljelinjerna går mellan vilka värderingar man väljer att försvara. Följande är ett citat från det uppdaterade förslaget:

För kristen vänster går skiljelinjen inte mellan människor av olika religioner utan inom varje religion. Skiljelinjen går mellan det öppna sanningssökandet och det intoleranta sanningsförvaltandet, vare sig det är kristet, judiskt, muslimskt eller sekulärt. Och varje individ ställs ständigt för valet vad av detta hon eller han vill försvara.

Vi förde även ett resonemang om vad den kristna högern egentligen är och står för. Vi kom fram till att fokusering på den egna framgången framför det gemensammas bästa är en tydlig högerposition som många kristna tyvärr tar i samhället. I manifestet fick detta som konsekvens att en mening lades till i vår beskrivning av sådant vi anser definiera den kristna högern.

Där kristen höger fokuserar på den egna personliga framgången vill vi som kristen vänster söka det gemensammas bästa.

Läs hela manifestet i fliken ovan!

Read Full Post »

Sedan 2007 har Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen arbetat med att ta fram ett manifest för kristen vänster. Arbetsgruppen har bestått av Peter Weiderud, Ulf Bjereld, Anna Ardin och Cecilia Dalman Eek. Idag är arbetsgruppens slutgiltiga förslag till förbundsstyrelsen färdigt!

Medlemmar i Broderskapsrörelsen och alla andra som anser sig vara kristen vänster har bjudits in under två offentliga remissrundor. Det slutgiltiga manifestet kommer i augusti 2009, efter att det fastställts på vår kongress i Malmö.

Läs hela manifestet och en officiell tio punkters sammanfattning här!

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »