Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rättvisa’

Den förra socialdemokratiska regeringen inledde ett arbete för att underlätta alternativa välfärdsproducenter som inte hade vinstintresse utan verksamhetsintresse som företagsidé. Ett ny kapitel i aktiebolagslagen (kap 32) skapades för att möjliggöra företagsformen Aktiebolag med särskild vinstbegränsning.

En bra början, som dessvärre inte följdes upp med nödvändiga följdändringar i skattelagstiftningen men sannolikt också i speciallagarna som reglera välfärden (socialtjänstlag, skollag osv.), upphandlingslagen m.m.

Företagsformen skapades och finns, men har inte givits förutsättningar att etableras. Det är liksom en frivillig begränsning, som inte ger några andra förutsättningar för verksamheten än vad andra bolag har, bara en vinstbegränsningsregel.

Foto: Mikael Åstmar

När lagen funnits i två år – 2008 – hade Sverige fått ny regering. En alliansregering som vid den tidpunkten inte alls tyckte att välfärdsverksamheterna behövde regleras mer, snarare mindre. Och arbetsgivarorganisationen ALMEGA tyckte det vattnades i munnen. Färre regler, mer vinstutrymme för privata intressen i välfärden.

De uppmanade då regering och riksdag att ta bort reglerna om bolag med särskild vinstbegränsning. Så här sa bl.a. ALMEGA:s näringspolitiska chef Ulf Lindberg:

– Socialdemokraterna ansåg den nya bolagsformen som särskilt väl lämpad för företag inom vård, skola och omsorg. I dessa branscher ses ju vinst av vissa som särskilt farligt och främmande. Den iskalla vinden från börsen skulle annars dra genom sjuksalarna, enligt dåvarande ordförande Persson. Ett sådant agerande är rent kontraproduktiv om man vill värna den framtida välfärden.

Några särskilda regler för att begränsa vinstintressena i välfärden har vi inte fått sedan dess. Så med Ulf Lindbergs logik borde välfärden ha utvecklats positivt och nu ge mer trygghet, utveckling och kunskap åt folket i Sverige.

Jag tycker precis tvärtom. Företagsformen Aktiebolag med särskild vinstsbegränsning borde utvecklas, inte avvecklas. Den ger utrymme åt alternativa välfärdsverksamheter där vinstintressena inte har någon plats, men däremot engagemang och vilja till en bättre äldreomsorg, högre kvalitet i skolan osv. Vi behöver ge utrymme åt den ideella sektorn, åt de idéburna rörelserna och åt människors vilja till engagemang. Men vi behöver, om välfärden ska vara för människor, se till att osmakliga vinstintressen förpassas bort från skattefinansierade marknader.

Idag funderar jag dessutom på om Ulf Lindberg skulle uttrycka sig likadant som han gjorde den 17 mars 2008.

Det är dags nu.

Dags för rättvisa!

Lars G Linder
förbundssekreterare, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Detta inlägg är också publicerat på ”Dags för rättvisa!”

Annonser

Read Full Post »

Den borgerliga regeringen vill höja gränserna för frikort inom vården rejält. Enligt förslag från socialdepartementet ska gränsen för högkostnadsskyddet vid besök inom öppenvården höjas från 900 kronor till 1 100 kronor och för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor.

Socialstyrelsen varnar i sitt remissvar för att den 22-procentiga ökningen kan leda till att ekonomiskt utsatta avstår vård. Man pekar bland annat på exemplet att ensamstående med barn redan nu, i tre gånger så hög utsträckning som andra, avstår från att hämta ut läkemedel av ekonomiska orsaker.
Det finns dessutom exempel på att fattiga barnfamiljer avstår att åka in med sina sjuka barn för sjukvård under helgerna därför att det finns extra kostnader i form av jouravgifter under helger.

Förslaget har lagts fram utan någon som helst konsekvensbeskrivning. Vi menar att risken är uppenbar att redan utsatta grupper av människor återigen drabbas av försämringar. Det berör i synnerhet de mest sjuka, som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner. För personer med de allra lägsta inkomsterna innebär förslaget endast att man flyttar över kostnaden från landstingen till kommunernas budget för ekonomiskt bistånd. På vilket sätt staten eller landstingen ska kompensera kommunerna för denna övervältring har över huvud taget inte berörts.

Det kan finnas skäl att se över högkostnadsskyddets omfattning och konstruktion, men såväl höjningen som hur den utformas måste sättas in i ett samlat fördelningspolitiskt sammanhang. Innan förändringar genomförs måste man noga utreda hur dessa förhåller sig till syftet med högkostnadsskyddet, hur de drabbar enskilda individer, och vilka konsekvenser de får för kommunernas respektive landstingens budgetar.

Regeringens sätt att hantera förslaget, med kort remisstid under semestermånaderna, och ett genomförande redan 1 januari 2012, visar att det saknas ett intresse för hur ekonomiskt svaga och sjuka människor kan komma att drabbas av höjningen. Är det för mycket begärt att landstingen och kommunerna får föra en dialog och eventuellt bidra med sakkunskap?

Vi motsätter oss därför denna höjning och föreslår att landstingen/regionerna i landet ska lämna yttranden till socialdepartementet, där man föreslår att avstyrka de presenterade förslagen, som innebär en höjning av högkostnadsskydden utan en ordentlig konsekvensanalys. Vi undrar nu om borgerliga landstings/regions politiker kommer att instämma i vår kritik mot regeringens agerande?

Glädjande noterar vi dock att i socialdemokraternas skuggbudgetförslag tillförs sjukvården1 miljard kronor för att kompensera landstingen/regionerna så de inte behöver försämra högkostnadsskyddet på det sättet regeringen föreslår.

Eva-Lena Gustavsson
Eva Hedesand Lundqvist
Marina Pettersson
Görel Sävborg Lundgren
Socialdemokrater för Tro & Solidaritets arbetsgrupp för Mänsklig värdighet
Publicerad i tidningen Dagen

Read Full Post »

Evert Svensson, mångårig riksdagsledamot och Broderskapsordförande, presenterade idag sin nya bok Vägen ut ur fattigdomen – välfärdsstaten Sverige på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Tillsammans med tidigare statsministern Ingvar Carlsson talade han om hur viktig politiken är för att lyfta ett samhälle ur fattigdomen. Precis som forskarna Wilkinsson & Picket har kommit fram till menar Svensson att jämlikare samhällen är bättre samhällen, och att Sveriges väg ut ur fattigdomen gick genom jämlikhetspolitik och välfärdsstaten.

Boken är utgiven på Broderskaps förlag.

Read Full Post »

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Här på jobbkongressen i Stockholm delar S-kvinnor, S-studenter och vi i Broderskap monter, alldeles bredvid står SSU. En av de frågor vi valt att driva tillsammans är bostadsfrågan.

Vi ser
Akut bostadsbrist & ökande trångboddhet

Ökande boendesegregation & minskad rättvisa

Tilltagande förslumning & minskad trygghet

För höga boendekostnader

 

Målet för socialdemokratin är ett rättvist samhälle, där alla ges möjligheten att utvecklas till gränsen av sin förmåga och ges rätten till ett värdigt liv. En trygg och säker bostad, där arbete, vardagsliv, fritid, kultur och kreativitet ryms är en grundläggande rättighet och en förutsättning för det jämlika samhället.

Det kräver mer, inte mindre, politik
Det kräver mer, inte mindre, rättvisa
Det kräver mer, inte mindre, investeringar

 

Därför kräver vi bland annat
Att det byggs minst 40 000 bostäder per år till 2020

Rejäla investeringsbidrag för hyresrätter

Starkare regler för bruksvärdering av hyrorna

En plan för hur vi bygger för människor – inte för bilar

Krav på öppen & rättvis bostadsförmedling i alla kommuner

Totalstopp för vräkning av barnfamiljer

Miljardsatsning på miljonprogrammet – ett investerings- & utvecklingsprogram för rättvis stadsmiljö & tryggt boende

Satsningar på ökade möjligheter till arbete, kultur, religion & service i människors närmiljöer
Att konstnärer & kulturarbetare stöttas att tolka vår samtid i nära samarbete med människor i våra bostadsområden

logo2  B-logga med ros ssu_logotyp_cmyk

Read Full Post »

Den moderatledda regeringen, och inte minst integrationsminister Nyamko Sabuni, pratar ofta om att minska ”utanförskapet”, men tar tyvärr alldeles för lätt på klyftorna i samhället. Istället för att föra en politik som minskar skillnaderna mellan människor och motverka att hela grupper slås ut, vill Sabuni skicka polisen till miljonprogrammets stadsdelar för att stoppa våldet. Hon söker kuva de människor som protesterar mot sin situation snarare än att arbeta med roten till det onda. Polisen kan inte själva lösa problemen som dessa stadsdelar står inför. De måste lösas genom att lyssna till och möta människors behov.

Just nu får förebyggande åtgärder i form av en aktiv fördelningspolitik, bostadspolitik, kulturpolitik och arbetsmarknadspolitik minskade resurser, till förmån för skattesänkningar och satsningar på att övervaka och straffa. Samhället bryts sönder. Klyftorna ökar. Steg för steg bryts solidariteten mellan människor i Sverige ner – i en lång och varaktig söndring. Marginaliseringen av människor på platser som Rosengård, Rinkeby, Tensta, Biskopsgården och Gottsunda skapas inte i områdena. Det skapas av dem som har makten att definiera vad som är problemet.

Många ungdomar som agerar destruktivt i miljonprogrammets stadsdelar har rötter utomlands. Det är inte rötterna som är problemet, utan snarare alla de hinder som finns för att de ska kunna rota sig även i Sverige. De här ungdomarna har mindre kontaktnät, mindre ekonomiska resurser och svårare att plugga hemma på grund av trångboddhet eller att föräldrarna inte kan hjälpa till med läxorna. Det är barn som riskerar att hamna i kriminalitet, deras utrymme för ett fritt val i dagens Sverige är ytterst begränsat. Få vill ha dem på arbetsmarknaden. Många hoppar av gymnasiet. De saknar möjligheter att få bra praktik och tillhör en grupp som bedöms hårdare när de begår misstag.

Det finns en klassisk motsättning mellan höger och vänster i arbetet för att skapa ett fungerande samhälle. Höger lägger allt fokus på individen, med att stimulera individuell präktighet och få de avvikande att lära sig veta hut. Vänstern lägger helst allt fokus på de strukturella problemen, och riskerar inte sällan att glömma individens ansvar. Det är dags för både höger och vänster att komma ur sina ideologiska låsningar.

Varje människas befrielse är hennes eget verk, men vi måste föra en politik som faktiskt ger henne den möjligheten. Det handlar ytterst om underskott på demokrati, utbildning och arbete, inte om ett fritt val eller om etnicitet. Därför behöver vi rättvisepolitik och inte invandrarpolitik för att lyckas med integrationen.

Milla vad du tycker om rättvisepolitik på Newsmill, där artikeln också publicerats.

Read Full Post »

Den 20 september i år går vi till valurnorna igen!

Kyrkovalet är viktigt för Broderskapsrörelsen och för socialdemokratin, därför att kyrkan behöver oss och vi som parti har något viktigt att tillföra. Jag tillhör de 10% som är aktiva, men många fler än så tycker att kyrkan är viktig!

De politiska partier som valt att fortsätta arbeta i kyrkan är och kommer att vara nödvändiga för den öppna och demokratiska folkkyrkan, den kyrka där medlemmarna kan påverka. De bistår med demokratisk kultur och värden som en kyrka med den bredd och roll som Svenska kyrkan har i samhället behöver. Kyrkan skulle vara demokratiskt betydligt fattigare och mer marginell i det svenska samhället utan de många tusen socialdemokratiska förtroendevalda som är beredda att bidra med sin tid, sitt kunnande och sin visdom.

Det är partistyrelsen som har ansvar för Socialdemokraternas deltagande i kyrkovalet, men Broderskapsrörelsen har en viktig roll i att bidra med tankar och idéer till våra kyrkopolitiker för den utveckling vi vill se av kyrkan.

En kyrka som står upp för de utsattas rättigheter både i vårt land och i världen, en kyrka som söker dialog och samspel med andra trosriktningar i ett fungerande ekumeniskt arbete, en kyrka som kan stötta människor i livets svårigheter och fungera som ett salt i samhället. För att lyckas med detta krävs att vi fångar upp människor som är aktiva och engagerade för den utveckling vi vill se av kyrkan.

Det sägs ibland i den kyrkopolitiska debatten att vi ska stå upp för de passiva medlemmarna i motsats till de aktiva i kyrkan. Det tror jag inte ett ögonblick på. Socialdemokratin ska vara ett signum för aktivitet och engagemang. Vi ska självklart bära perspektivet från alla medlemmar – även de som ser på kyrkan som en slags försäkring (det är bra att den finns men jag är glad så länge jag inte behöver den) – men göra det i samspel, inte motsats, med dem som är engagerade.

Därför uppmanar jag broderskapare och andra socialdemokrater som är medlemmar i Svenska kyrkan att ställa upp i valarbetet i samband med kyrkovalet. Därför uppmanar jag alla medlemmar i Svenska kyrkan att rösta i kyrkovalet. Rösta på Socialdemokraterna och kryssa gärna en broderskapare!

Läs också på Valbloggen om kyrkovalet och i Dagen om de högkyrkligas motvind.

Read Full Post »

Varför ska man rösta i kyrkovalet? För att det spelar roll vem som har makten i svenska kyrkan!

Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna om du som vi tror att vi behöver mer kristen vänster i kyrkan. Rösta på Socialdemokraterna och kryssa en Broderskapare för att:

Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle.
– Sprida kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.
– Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund.
– Vara aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.
Läs mer här.

Höja rösten för internationell solidaritet och rättvisa.
– Stödja systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans.
– Bedriva påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.
– Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.
Läs mer här.

Göra Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete.
– Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.
– Utveckla arbetsformer som lockar 40-talisterna som nu går i pension.
– Stärka samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.
Läs mer här.

Här finns Socialdemokraternas kyrkovalssida, där man bland annat hittar det socialdemokratiska manifestet i kyrkovalet 20/9 2009. Och här finns andra som skriver om kyrkovalet: Vigselvägran, SD’s manifest, Opolitisk politik?, Folkkyrka för alla eller elitkyrka för dem som tror och gör rätt?, annons i Kalle Anka, Sverigedemokraterna är överflödiga, Eccehomo.

Här finns vårt pressmeddelande på NewsDesk.

Read Full Post »

Older Posts »