Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘växjö’

kronobergsdistriktets fem första aktiva

Kronobergsdistriktets fem första aktiva

Människors uppsyn och velande ögon, när de ställer frågan är du kristen? och pekar på korset du bär runt halsen, eller när de reagerar på att du just nämnt Gud i ett samtal säger mycket om den vardagliga situationen som många av oss kristna möter.

Genom att säga att du bekänner Fader, Sonen och den Heliga anden, tillskrivs du av dina medmänniskor per automatik åsikter om homosexuella, aborter och kvinnliga präster som du inte nödvändigtvis har. Kristendomen har i det svenska samhället urholkats till att vara en samling sakuppfattningar, istället för den människosyn som är grundläggande för våra kristna värderingar och som är vår drivkraft. Drivkraften som gör att vi ser sambandet mellan tro och politik, sambandet som gör att vi är kristna socialdemokrater; inte kristna och socialdemokrater.

Att tillhöra den kristna vänstern kan vara något som inte känns logiskt, vare sig för de som politiskt står till vänster, eller för de som bekänner sig som kristna. Vi väljer dock att vägledas av Jesu ord i Matteusevangeliet: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Orden vill vi se omsatta i politisk handling, där alla människor har ett gemensamt ansvar för att detta uppfylls. Vi ska bära varandras bördor, men också dela varandras glädje och framgångar. Därför behövs ett starkt välfärdssamhälle som bärs upp av oss tillsammans då välfärden är ett kontrakt mellan människor om både rättigheter och skyldigheter. Att vi alla har ett gemensamt ansvarstagande och omtanke om varandra där vi alla ger efter förmåga och tar emot efter behov.

Både vår kristna tro och politiska övertygelse grundar sig i att vi tillsammans har ett ansvar för varandra. Ansvaret blir som starkast när vi är som svagast. När vi hamnar i utsatta lägen behöver människor varandra – då behöver vi kollektivet. Utsattheten finns kvar i form av trångboddhet, otillgänglighet, ensamhet, hemlöshet eller arbetslöshet, och måste bekämpas. När den borgerliga regeringen monterar ner trygghetssystemen drabbas de av oss som står längst från arbetsmarknaden. De av oss som behöver lång rehabilitering eller som lever med en sjukdom. Det är inte bara vår ekonomiska och sociala trygghet som måste värnas, utan även vår mänskliga värdighet. Denna värdighet verkar regeringen ha glömt bort i sin hetsjakt på sjuka, arbetslösa och utsatta människor.

Oavsett vad varje människa har gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon rätt till ständigt nya chanser och till ett värdigt liv. Vår uppgift är att ta ansvar för att skapa politiska och samhälleliga förutsättningar för denna upprättelse och här utgör vår tro en inspiration till politisk handling. Vår tro på Gud är en kraft för radikal samhällsomvandling där den övertygar oss om att människan är en gemenskapsvarelse, att varje människa ofrånkomligen är beroende av andra människor. Och även om dagens samhälle blir alltmer individualiserat, måste denna individualisering kombineras med gemenskap. Individualiseringen får inte ta formen av egoism och isolering, där människor ställs mot varandra på arbetsmarknaden, utan istället ska den bli ett uttryck för mänsklig frigörelse och lösgörande av människans skaparkraft.

Att vara kristen är så mycket mer än ett par sakfrågor. Att vara socialdemokrat är så mycket mer än att vara emot RUT-avdraget. Ofta tycks vi glömma bort vad det egentligen handlar om i vimlet av sakfrågedebatter såväl inom kyrkan, som i politiska debatter mellan Reinfeldt och Sahlin. I grund och botten handlar det för såväl kristna som socialdemokrater om tron på den utsatta människans rätt till ett bättre liv. Denna tro blir omsatt till verklighet när samhället präglas av solidaritet, frihet och jämlikhet.

Maj-Inger Augustsson
Henrik Dahlén
Jesper Eneroth
Sara Fransson
Martin Winberg

Kristna Socialdemokrater från det nyligen återuppstartade Broderskapsdistriktet i Kronoberg
Artikeln har även publicerats i Smålandsposten.

Annonser

Read Full Post »

Victor Svedberg

Victor Svedberg

”Det är ett stort förtroende som jag är jätteglad för. Vårt ungdomsnätverk har växt mycket sedan vi startade och allt tyder på att fler och fler unga får upp ögonen för att tro och politik hänger ihop. Därför är det viktigt att det finns en plattform för unga vars tro leder dem till vänster. Vi kan inte låta en intolerant kristen höger stå oemotsagd”, säger Victor Svedberg, Östersund, nyvald ordförande för ung kristen vänster.

I helgen valde styrelsen för Sveriges Kristna Socialdemokrater ledningsgrupp för sitt nätverk för unga som återuppstartades förra året. Följande personer utsågs till denna ledningsgrupp:

Anna Ardin, Stockholm, Metodistkyrkan i Sverige
Marta Axner, Uppsala, Svenska kyrkan,
Jonas Bergström, Borås, Svenska Missionskyrkan
Sara Fransson, Växjö, Svenska Baptistsamfundet
Lissandra Sandell, Värnamo, Svenska kyrkan
Victor Svedberg, Östersund, Svenska kyrkan
Staffan Thore, Linköping, Svenska kyrkan
Simon Wessbo, Linköping, Svenska Baptistsamfundet

Nätverkets ledningsgrupp beslutade att kalla nätverket ung kristen vänster och inom sig utse Victor Svedberg till ordförande. Enligt ett beslut på förbundsstyrelsens möte i helgen ska ordförande för ungdomsnätverket även vara permanent adjungerad till alla förbundsstyrelsemöten.

Read Full Post »